Tavoitteena koko perheen hyvinvointi

Perhetyön keskiössä on koko asiakasperheen hyvinvoinnin ja arkielämän rakenteiden koheneminen. Perhetyö on koko perhettä osallistavaa tukityötä, jossa pääpaino on vanhemmuuden tukemisessa ja perheen sisäisen vuorovaikutuksen vahvistamisessa.

Perhetyön tavoitteena on vahvistaa kunkin perheenjäsenen yksilöllistä hyvinvointia ja koko perheen yhteistä toimintakykyä niin, että arkielämästä tulee hallittavaa, ennakoitavaa ja palkitsevaa.

Perhetyö toteutetaan työprosessina, joka käynnistyy aloitustapaamisella. Mukana ovat palvelunostaja, perhe sekä koulutetut perhetyöntekijät, joiden kesken kartoitetaan perheen sen hetkinen tilanne. Tämän jälkeen toteutetaan perheen kanssa 3–5 tapaamiskerran kartoitusjakso, jonka aikana arvioidaan perheen voimavarat ja perhesysteemi. Palvelun vaikuttavuutta ja mahdollista jatkoa mietitään verkostotapaamisella prosessissa mukana olevien yhteistyötahojen kanssa.

Mitä perhetyö on?

Perhetyössä tavoitellaan perheen ja kodin toimintamallien, käytäntöjen ja arjen aikataulujen selkeyttämistä. Siinä myös määritellään kunkin perheenjäsenen roolit. Näiden elementtien vahvistuessa parannetaan koko perheen, niin vanhempien kuin lasten, keskinäistä vuorovaikutusta ja perheyhteyden syventymistä. 

Toiminnallinen tekeminen on perhetyön keskeinen menetelmä. Siinä tarkastellaan perheen vuorovaikutustilanteita ja voimavaroja näissä tilanteissa. Käytämme lisäksi toimintamuotona perheterapeuttista perhetutkimusta ja aikajanatyöskentelyä. 

Työskentely tapahtuu kotona tai kodin ulkopuolella. Prosessin aikana toimitaan yhteistyössä mukana olevien tahojen kanssa. Näitä ovat muun muassa koulut, perheneuvolat sekä lasten-  ja nuortenpsykiatriset poliklinikat. Toimintaa arvioidaan jatkuvasti ja tapaamiset dokumentoidaan. Työskentelyprosessin kesto vaihtelee perheen tilanteen mukaan. Lisäksi toiminnasta laaditaan säännöllinen kausiyhteenveto ja toiminnan päättyessä loppuarviointi.

Riskitilanteiden hallintaa yhteistyön avulla

Perhetyöprosessin aikana teemme aktiivisesti verkosto- ja sidosryhmätyötä. Siihen kuuluu oleellisesti vanhempien ja lasten kokonaistilanteen kartoitus niin, että tarvittaessa perhetyöntekijä ohjaa ja tukee perhettä hakeutumaan myös muiden tukipalvelujen piiriin. 

Perhetyön palvelujen pitkän aikavälin tavoitteena pidämme perheen tilanteen kohenemista niin, että muilta perheeseen kohdistuvilta interventioilta vältytään. Perhetyötä tekevä henkilö tunnistaa mahdolliset riskitekijät ja tuo ne esille perhetyössä.