Yksilöllistä tukea lapsen ja nuoren elämään

Ammatillinen tukihenkilötoiminta keskittyy lapsen ja nuoren tukemiseen niin, että hänen voimavaransa sekä arjenhallinnan taidot kasvavat. Tukihenkilötyö on tavoitteellista, yksilöllistä sekä asiakasta osallistavaa. Palvelun asiakkaina voivat olla kaikki tuen tarpeessa olevat lapset, nuoret sekä jälkihuollon asiakkaat, joilla on tarve erityiseen tukeen omassa arjessaan. Tukihenkilötoimintaa toteutamme myös aikuissosiaalityössä.

Mitä tukihenkilötyöhön kuuluu? 

Työskentelyprosessi alkaa aloitustapaamisella, jossa ovat mukana palvelun ostaja, tuettava lapsi tai nuori sekä hänen perheensä. Aloitustapaamisessa kartoitetaan asiakkaan sekä hänen perheensä sen hetkinen tilanne. Sitä seuraa tutustumisjakso, jossa viiden tapaamisen aikana mietitään tukihenkilötoiminnan tarpeellisuus sekä tavoitteet. Tämän jälkeen arvioidaan yhdessä asianosaisten kanssa palvelun vaikutusta ja sitä, miten sitä voisi jatkaa.

Tukihenkilötyössä käytetään monipuolisia menetelmiä. Niitä ovat toiminnallinen tekeminen, järjestetyt aktiviteetit, keskustelu sekä erilaisten terapeuttisten työvälineiden hyödyntäminen, kuten tunnekortit, mittarit ja lomakkeet. Työskentely tapahtuu joko kotona tai kodin ulkopuolella. Prosessin aikana tehdään yhteistyötä muiden tahojen, kuten koulujen, perheneuvoloiden sekä lasten- ja nuortenpsykiatristen poliklinikoiden kanssa. Toimintaa arvioidaan jatkuvasti ja tapaamiset dokumentoidaan. 

Työskentelyprosessin voi kestää kuukausista vuosiin asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Lisäksi tukihenkilötyössä laaditaan säännöllinen kausiyhteenveto sekä toiminnan päättyessä loppuarviointi.

Verkosto ja läheiset kuntoutuksen tukena

Tukihenkilö on vahva ja ammatillinen aikuinen, joka avustaa asiakasta elämässä vastaan tulevien asioiden kohtaamisessa, auttaa häntä harjoittelemaan arjen vaikeita tilanteita sekä pyrkii vahvistamaan asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja.

Ammatilliseen tukihenkilötyöhön kuuluu oleellisena osana aktiivinen verkosto- ja sidosryhmätyöskentely sekä vanhempien ja perheen osallisuus asiakasprosessiin. Tukihenkilötoiminta toteutetaan usein avopalveluna. Sen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan kuntoutumista hänen omassa toimintaympäristössään, kuten kotona, koulussa tai työpaikalla.

Pysyvä ja ammatillinen tukihenkilö luo asiakkaalle mahdollisuuden luottamukselliseen ja turvalliseen aikuissuhteeseen. Asiakassuunnitelmassa valitsemme sopivan tukihenkilön koko asiakkuuden ajaksi.